เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 563
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลโพธิ์งาม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ปรกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2564
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน ตามหลัก 3Rs grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file การออกหรือต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนอย่างเคร่งครัด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศอำเภอประจันตคาม เเต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเเพ่ง ลว.7 ต.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเเผ้วถางป่า ตามมาตรา 54 เเห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาต ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลโพธิ์งามของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ