เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม
นายวิบูลย์ จานย์หมื่น
ประธานคณะกรรมการชุมชน
นายจิระวัฒน์ มะลิเกศ
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสาวผกามาศ ภารกิจ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายนิรุต ยืนสุข
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางอ้อย คนดี
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางสุจิตรา ผลาหาญ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง
นายประชาญ เสียงฆ้อง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861475204
นายไมตรี เฉลิมศรี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสะอาด ไวงาน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสุชาดา ยงยุทธ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายณรากร แย้มสุนทร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสิงหา แผ่นผา
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 3 บ้านม่วง
นายทองอินทร์ ไกรสิงห์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0899338525
นายไกรศร ทับศรี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางนันทภัทร ทับศรี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางนิตยา น้อยไธสง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางจารุณี บุญเบี้ยว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายวินัย งามแก้ว
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม
นายวินัย เครือวงษ์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0897785747
นายสหรัฐ ชัยราช
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสาวสุรณี วงษ์ภักดี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสาวสาธนี เครือวงษ์
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายลาภินไชย หนูเข็ม
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอารีย์ โอสถประสาท
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาน
นายประสงค์ ชาวดร
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0818125725
นายสมศักดิ์ มานะกิจ
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสรศักดิ์ กองทวีผล
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายส้มเตียง สง่าเดช
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายพรภิเนตร บัวแก้ว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายวัชระ จันทร์ศิริ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์
นายดำรงค์ ทรัพย์ศรี
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0871573596
นายบุญเรียน โนนพยอม
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายจำนอง ภารกิจ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายสายยนต์ ภารกิจ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายสมคิด อินทะเว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสายยันต์ เสียงฆ้อง
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด
นางสุวรรณ แสงจ้า
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861458490
นางมนัส สมเคราะห่วง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางวิชาดา ยอดอินทร์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางรัชณี แจ้งสว่าง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางวีณา ฉิมภาลี
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางหิรัญรัตน์ บัวหอม
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 8 บ้านต้น
นายบุญเทียม เชื้อทอง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0822032716
นายอนุศักดิ์ ขุนทอง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสมร เครือวงษ์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางนวนจันทร์ ชาญเดช
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายทวี วิเชียร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางบังอร เรืองโรจน์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง
นายวีระพันธ์ น้อยพันธ์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0860120164
นายธวัชชัย พรหมจันทร์
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางกาญจนา แม้นชน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายภูมรินทร์ แดงโชติ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางพันธิรา ผลาหาญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายวินัย หมื่นหาญ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง
นายวิลเลี่ยม ใคร่ครวญ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0971843136
นายณัฐธัศรันย์ ศรีรักษา
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายมนตรี รามัญ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสุริมาศ ใบทอง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวลัดดา สังเกตุ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอำคา จักรแก้ว
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 11 บ้านประเถท
นายธีรวัฒน์ เจนดง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0854356343
นางนงเยาว์ ปัญญาดี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางธนัญญา ขันโท
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสาวพิมพ์นภา เจนดง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายวิรัช พวงหิรัญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางสาวเกศรา เชื้อคำสิงห์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน
นางระเบียบ เหรียญทอง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0808189865
นายกิมเบา ใจภักดี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายวิรัช แสงเปี่ยม
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางนุจรินทร์ ภิญโญ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางดรุณี ปราณีชาติ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอารีย์ อุไรโชติ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ
นายสมชาย แสงจ้า
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0870494989
นายวิเศษ เจริญดง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสมชิต จงปัน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
ว่าที่ รต.ปิยะ สุวรรณ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายเอกสิทธิ์ ทายิดา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายทวีป สิงห์ทอง
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลา
นายอภิศักดิ์ ชัยจำ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0817817045
นายชัยรัตน์ ขุนเณร
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางวิมล พราวศรี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายอำนวย กัณหาชาลี
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายคำมี มังสุลัย
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสมเกียรติ ใจดี
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 15 บ้านหนองไม้เอก
นางประทวน โพธิ์งาม
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0649587563
นางดาหวั๋น เทพทอง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางปนัดดา พันธ์ชื่น
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายฐนกร เอี่ยมโอด
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายยอด พวงผ่อง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางวรา ไวงาน
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว
นายวทัญญู เอติละ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0632273255
นายเสนอ แจ่มวงษ์
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสุพจน์ มีชูรัตน์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายมนัส นฤภัย
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายประทิน เสียงฆ้อง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอำนวย มาลาหอม
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 17 บ้านยาง
ร.ต.อ.ประทีป พวงผ่อง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861559395
นายไพศาล ต่างแขวง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางพจรินทร์ ตกต้น
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายทวีศักดิ์ คำภา
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสมบุญ กินมิตร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสมนึก กองทวีผล
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 18 บ้านโทรงาม
นางสาวพัชนี บุญนาน
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0618382681
นางสาวยุพิน เสียงใส
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายไพโรน์ สุดเตาะ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางรัตนาวดี คนดี
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางนงพร มาณะสร้าง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายทรงคุณ กัตพงษ์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่
นายสมใจ เสนาพล
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0930728286
นางบังอร แซ่ลอย
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์งาม
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางมยุรี สายแวว
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางลมูล แซ่เอี้ยว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางไพฑูรย์ บุญประจำ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ