เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 552
account_box หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม
นายวิบูลย์ จานย์หมื่น
ประธานคณะกรรมการชุมชน
นายวิบูลย์ จานย์หมื่น
ประธานคณะกรรมการชุมชน
นายจิระวัฒน์ มะลิเกศ
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายจิระวัฒน์ มะลิเกศ
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสาวผกามาศ ภารกิจ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสาวผกามาศ ภารกิจ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายนิรุต ยืนสุข
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายนิรุต ยืนสุข
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางอ้อย คนดี
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอ้อย คนดี
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางสุจิตรา ผลาหาญ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางสุจิตรา ผลาหาญ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง
นายประชาญ เสียงฆ้อง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861475204
นายประชาญ เสียงฆ้อง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861475204
นายไมตรี เฉลิมศรี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายไมตรี เฉลิมศรี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสะอาด ไวงาน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายสะอาด ไวงาน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสุชาดา ยงยุทธ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสุชาดา ยงยุทธ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายณรากร แย้มสุนทร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายณรากร แย้มสุนทร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสิงหา แผ่นผา
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นายสิงหา แผ่นผา
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 3 บ้านม่วง
นายทองอินทร์ ไกรสิงห์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0899338525
นายทองอินทร์ ไกรสิงห์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0899338525
นายไกรศร ทับศรี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายไกรศร ทับศรี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางนันทภัทร ทับศรี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางนันทภัทร ทับศรี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางนิตยา น้อยไธสง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางนิตยา น้อยไธสง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางจารุณี บุญเบี้ยว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางจารุณี บุญเบี้ยว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายวินัย งามแก้ว
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นายวินัย งามแก้ว
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม
นายวินัย เครือวงษ์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0897785747
นายวินัย เครือวงษ์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0897785747
นายสหรัฐ ชัยราช
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสหรัฐ ชัยราช
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสาวสุรณี วงษ์ภักดี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสาวสุรณี วงษ์ภักดี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสาวสาธนี เครือวงษ์
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวสาธนี เครือวงษ์
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายลาภินไชย หนูเข็ม
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายลาภินไชย หนูเข็ม
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอารีย์ โอสถประสาท
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางอารีย์ โอสถประสาท
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาน
นายประสงค์ ชาวดร
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0818125725
นายประสงค์ ชาวดร
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0818125725
นายสมศักดิ์ มานะกิจ
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสมศักดิ์ มานะกิจ
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสรศักดิ์ กองทวีผล
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายสรศักดิ์ กองทวีผล
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายส้มเตียง สง่าเดช
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายส้มเตียง สง่าเดช
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายพรภิเนตร บัวแก้ว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายพรภิเนตร บัวแก้ว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายวัชระ จันทร์ศิริ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นายวัชระ จันทร์ศิริ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์
นายดำรงค์ ทรัพย์ศรี
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0871573596
นายดำรงค์ ทรัพย์ศรี
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0871573596
นายบุญเรียน โนนพยอม
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายบุญเรียน โนนพยอม
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายจำนอง ภารกิจ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายจำนอง ภารกิจ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายสายยนต์ ภารกิจ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายสายยนต์ ภารกิจ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายสมคิด อินทะเว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสมคิด อินทะเว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสายยันต์ เสียงฆ้อง
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นายสายยันต์ เสียงฆ้อง
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด
นางสุวรรณ แสงจ้า
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861458490
นางสุวรรณ แสงจ้า
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861458490
นางมนัส สมเคราะห่วง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางมนัส สมเคราะห่วง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางวิชาดา ยอดอินทร์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางวิชาดา ยอดอินทร์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางรัชณี แจ้งสว่าง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางรัชณี แจ้งสว่าง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางวีณา ฉิมภาลี
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางวีณา ฉิมภาลี
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางหิรัญรัตน์ บัวหอม
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางหิรัญรัตน์ บัวหอม
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 8 บ้านต้น
นายบุญเทียม เชื้อทอง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0822032716
นายบุญเทียม เชื้อทอง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0822032716
นายอนุศักดิ์ ขุนทอง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายอนุศักดิ์ ขุนทอง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสมร เครือวงษ์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายสมร เครือวงษ์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางนวนจันทร์ ชาญเดช
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางนวนจันทร์ ชาญเดช
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายทวี วิเชียร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายทวี วิเชียร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางบังอร เรืองโรจน์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางบังอร เรืองโรจน์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง
นายวีระพันธ์ น้อยพันธ์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0860120164
นายวีระพันธ์ น้อยพันธ์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0860120164
นายธวัชชัย พรหมจันทร์
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายธวัชชัย พรหมจันทร์
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางกาญจนา แม้นชน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางกาญจนา แม้นชน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายภูมรินทร์ แดงโชติ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายภูมรินทร์ แดงโชติ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางพันธิรา ผลาหาญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางพันธิรา ผลาหาญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายวินัย หมื่นหาญ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นายวินัย หมื่นหาญ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง
นายวิลเลี่ยม ใคร่ครวญ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0971843136
นายวิลเลี่ยม ใคร่ครวญ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0971843136
นายณัฐธัศรันย์ ศรีรักษา
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายณัฐธัศรันย์ ศรีรักษา
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายมนตรี รามัญ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายมนตรี รามัญ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสุริมาศ ใบทอง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสุริมาศ ใบทอง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวลัดดา สังเกตุ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางสาวลัดดา สังเกตุ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอำคา จักรแก้ว
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางอำคา จักรแก้ว
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 11 บ้านประเถท
นายธีรวัฒน์ เจนดง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0854356343
นายธีรวัฒน์ เจนดง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0854356343
นางนงเยาว์ ปัญญาดี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางนงเยาว์ ปัญญาดี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางธนัญญา ขันโท
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางธนัญญา ขันโท
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสาวพิมพ์นภา เจนดง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวพิมพ์นภา เจนดง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายวิรัช พวงหิรัญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายวิรัช พวงหิรัญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางสาวเกศรา เชื้อคำสิงห์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางสาวเกศรา เชื้อคำสิงห์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน
นางระเบียบ เหรียญทอง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0808189865
นางระเบียบ เหรียญทอง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0808189865
นายกิมเบา ใจภักดี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายกิมเบา ใจภักดี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายวิรัช แสงเปี่ยม
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายวิรัช แสงเปี่ยม
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางนุจรินทร์ ภิญโญ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางนุจรินทร์ ภิญโญ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางดรุณี ปราณีชาติ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางดรุณี ปราณีชาติ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอารีย์ อุไรโชติ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางอารีย์ อุไรโชติ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ
นายสมชาย แสงจ้า
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0870494989
นายสมชาย แสงจ้า
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0870494989
นายวิเศษ เจริญดง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายวิเศษ เจริญดง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสมชิต จงปัน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสมชิต จงปัน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
ว่าที่ รต.ปิยะ สุวรรณ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ว่าที่ รต.ปิยะ สุวรรณ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายเอกสิทธิ์ ทายิดา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายเอกสิทธิ์ ทายิดา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายทวีป สิงห์ทอง
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นายทวีป สิงห์ทอง
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลา
นายอภิศักดิ์ ชัยจำ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0817817045
นายอภิศักดิ์ ชัยจำ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0817817045
นายชัยรัตน์ ขุนเณร
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายชัยรัตน์ ขุนเณร
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางวิมล พราวศรี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางวิมล พราวศรี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายอำนวย กัณหาชาลี
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายอำนวย กัณหาชาลี
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายคำมี มังสุลัย
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายคำมี มังสุลัย
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสมเกียรติ ใจดี
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นายสมเกียรติ ใจดี
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 15 บ้านหนองไม้เอก
นางประทวน โพธิ์งาม
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0649587563
นางประทวน โพธิ์งาม
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0649587563
นางดาหวั๋น เทพทอง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางดาหวั๋น เทพทอง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางปนัดดา พันธ์ชื่น
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางปนัดดา พันธ์ชื่น
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายฐนกร เอี่ยมโอด
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายฐนกร เอี่ยมโอด
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายยอด พวงผ่อง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายยอด พวงผ่อง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางวรา ไวงาน
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางวรา ไวงาน
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว
นายวทัญญู เอติละ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0632273255
นายวทัญญู เอติละ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0632273255
นายเสนอ แจ่มวงษ์
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายเสนอ แจ่มวงษ์
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสุพจน์ มีชูรัตน์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายสุพจน์ มีชูรัตน์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายมนัส นฤภัย
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายมนัส นฤภัย
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายประทิน เสียงฆ้อง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายประทิน เสียงฆ้อง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอำนวย มาลาหอม
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางอำนวย มาลาหอม
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 17 บ้านยาง
ร.ต.อ.ประทีป พวงผ่อง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861559395
ร.ต.อ.ประทีป พวงผ่อง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861559395
นายไพศาล ต่างแขวง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายไพศาล ต่างแขวง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางพจรินทร์ ตกต้น
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางพจรินทร์ ตกต้น
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายทวีศักดิ์ คำภา
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายทวีศักดิ์ คำภา
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสมบุญ กินมิตร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางสมบุญ กินมิตร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสมนึก กองทวีผล
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นายสมนึก กองทวีผล
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 18 บ้านโทรงาม
นางสาวพัชนี บุญนาน
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0618382681
นางสาวพัชนี บุญนาน
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0618382681
นางสาวยุพิน เสียงใส
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสาวยุพิน เสียงใส
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายไพโรน์ สุดเตาะ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายไพโรน์ สุดเตาะ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางรัตนาวดี คนดี
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางรัตนาวดี คนดี
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางนงพร มาณะสร้าง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางนงพร มาณะสร้าง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายทรงคุณ กัตพงษ์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นายทรงคุณ กัตพงษ์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
account_box หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่
นายสมใจ เสนาพล
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0930728286
นายสมใจ เสนาพล
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0930728286
นางบังอร แซ่ลอย
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางบังอร แซ่ลอย
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์งาม
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์งาม
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางมยุรี สายแวว
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางมยุรี สายแวว
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางลมูล แซ่เอี้ยว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางลมูล แซ่เอี้ยว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางไพฑูรย์ บุญประจำ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
นางไพฑูรย์ บุญประจำ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
บุคลากรภายใน
account_box สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
account_box ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล