messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
home ชุมชนสายน้ำตกสวย
นายมุนินทร์รัตน์ แสงจ้า
ประธานกรรมการชุมชน
นายสุวรรณ แสงจ้า
รองประธานกรรมการชุมชน
นายคนอง ศรีชมภู
เลขานุการกรรมการชุมชน
นางมนัส สมเคราะห่วง
กรรมการชุมชน
นางรัตนา วรรณศรี
กรรมการชุมชน
นายวิเศษ เจริญดง
เหรัญญิก
home ชุมชนทุ่งฟันปลา
นายสมคิด เมืองทะ
ประธานกรรมการชุมชน
นายประทิน เสียงฆ้อง
รองประธานกรรมการชุมชน
นางสุภาภรณ์ ดาลบิดา
เลขานุการกรรมการชุมชน
นางสาคร สีหามาตร์
เหรัญญิก
นายคำมี มังสุลัย
กรรมการชุมชน
นายศิริโรจน์ ภูศรี
กรรมการชุมชน
home ชุมชนม่วงไม้เอก
นายไกรศร ทับศรี
ประธานกรรมการชุมชน
นางจงกล พุทธพูลตระกูล
รองประธานกรรมการชุมชน
นายสมใจ เสนาพล
เลขานุการกรรมการชุมชน
นายฐนกร เอี่ยมโอด
เหรัญญิก
นางวาสนา เหลี่ยมจันทร์แสง
กรรมการชุมชน
นายกมล หิรัญเกื้อ
กรรมการชุมชน
home ชุมชนหนองน้ำใส
นายวิจิตร วังสวัสดิ์
ประธานกรรมการชุมชน
นายสรศักดิ์ กองทวีผล
รองประธานกรรมการชุมชน
นางพจรินทร์ ตกต้น
เลขานุการกรรมการชุมชน
นางนงเยาว์ ปัญญาดี
เหรัญญิก
นายธีรวัฒน์ เจนดง
กรรมการชุมชน
นายทศพล มากดี
กรรมการชุมชน
home ชุมชนชาววัดบ้านโง้ง
นายไมตรี เฉลิมศรี
ประธานกรรมการชุมชน
นายวิลเลี่ยม ใคร่ครวญ
รองประธานกรรมการชุมชน
นายลาดภินไชย หนูเข็ม
เลขานุการกรรมการชุมชน
นายวินัย เครือวงษ์
เหรัญญิก
นายสมัย เสนาพล
กรรมการชุมชน
นางสุชาดา ยงยุทธ
กรรมการชุมชน
home ชุมชนคุ้มโคกไตรย์
นายเด่น ไกรสิงห์
ประธานกรรมการชุมชน
นางสาวสุภาภรณ์ จริตรัมย์
รองประธานกรรมการชุมชน
นายอภิชิต ศรีหงอก
เลขานุการกรรมการชุมชน
นางสาวสมควร เหรียญทอง
เหรัญญิก
นายบุญยืน อุไรโชติ
กรรมการชุมชน
นางสาวมยุรี คู่คิด
กรรมการชุมชน
home ชุมชนเกาะต้นไทร
ร้อยตรีพรชัย ดาวล้อม
ประธานกรรมการชุมชน
นายวีระพันธ์ น้อยพันธ์
รองประธานกรรมการชุมชน
นายธีระพงษ์ มั่นใจ
เลขานุการกรรมการชุมชน
นายธวัชชัย พรหมจันทร์
เหรัญญิก
นางชุติกาญจน์ ชโลธรสุวรรณ
กรรมการชุมชน
นางประยงค์ ดวงใจ
กรรมการชุมชน