เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 345
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file การออกหรือต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนอย่างเคร่งครัด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอประจันตคาม เเต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเเพ่ง ลว.7 ต.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเเผ้วถางป่า ตามมาตรา 54 เเห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาต ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลโพธิ์งามของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file เเจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo งดเล่นน้ำ ชั่วคราว บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกสาวน้อย และแก่งคลองช้างคลาน จนกว่าสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จะคลี่คลาย
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยเเรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 20 (ทั้งหมด 144 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล