เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลโพธิ์งามของพนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจำและพนักงานจา้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ที่ 763/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 704
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file ประกาศตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1