เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 330
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลโพธิ์งามของพนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจำและพนักงานจา้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ที่ 763/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล