เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติการศึกษา 2562 ฉบับที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น...2548
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเเละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2