เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
insert_drive_file เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file เรื่อง กำหนดมาตารฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file เรื่อง กำหนดมาตารฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
find_in_page เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 659
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4