messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (การให้โทษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือ่นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 (การให้คุณ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฯ พ.ศ.2562 (การบรรจุแต่งตั้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2561 ลว.20 ก.พ.2561 (การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2558 (การสร้างขวัญกำลังใจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ กท. เรื่องกำหนดลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (การพัฒนาบุคคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลว. 30 ก.ค. 2557 (การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1