เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder กฎหมาย-ระเบียบ-หนังสือสั่งการ
insert_drive_file การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเเละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 436
insert_drive_file หารือลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file กฎกระทรวง การสอบสวน ผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2369
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 734
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 512
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2312
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2