เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 92
เดือนนี้ 10,235
เดือนที่แล้ว 21,547
ทั้งหมด 136,345

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตามมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596  สรุปดังนี้

1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชน

2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น

9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

อีกทั้ง เทศบาลตำบลโพธิ์งามอาจจัดกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2596 ดังต่อไปนี้

1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำงานการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

9) เทศพาณิชย์

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

นอกจากอำนาจและหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เทศบาลตำบลโพธิ์งามมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

5) การสาธารณูปการ

6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9) การจัดการศึกษา

10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14) การส่งเสริมกีฬา

15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23 )การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

23) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24) การผังเมือง

25) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

26) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

27) การควบคุมอาคาร

28) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

29) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

30) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล