เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 561
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ)
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นายเจษฏา หมอแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเจษฏา หมอแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายัน วิถี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสายัน วิถี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชัยทัศน์ สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยทัศน์ สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย ชื่นอารมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย ชื่นอารมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายไพโรจน์ พวงหิรัญ
คนงานประจำรถขยะ
นายไพโรจน์ พวงหิรัญ
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม ศรีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม ศรีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายอรรถวุฒิ เลือดไทย
คนงานประจำรถขยะ
นายอรรถวุฒิ เลือดไทย
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล ลีประโคน
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล ลีประโคน
คนงานประจำรถขยะ
นายศักดิ์ชัย สุขใจ
คนงานประจำรถขยะ
นายศักดิ์ชัย สุขใจ
คนงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล