messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่
นายสมใจ เสนาพล
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0930728286
นางบังอร แซ่ลอย
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์งาม
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางมยุรี สายแวว
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางลมูล แซ่เอี้ยว
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางไพฑูรย์ บุญประจำ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ