เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 527
account_box กองคลัง
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สิบเอกประภาส ไกรสิงห์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
สิบเอกประภาส ไกรสิงห์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ /ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ /ชำนาญการ)
นายจิรายุ พันพลู
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายจิรายุ พันพลู
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางวรา ไวงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางวรา ไวงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวรจไม ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวรจไม ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิศัลยา วิถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิศัลยา วิถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายปรัชญา ธรรมมา
คนงาน
นายปรัชญา ธรรมมา
คนงาน
ว่าที่ร้อยตรีชคันเนตร คำยศ
คนงาน
ว่าที่ร้อยตรีชคันเนตร คำยศ
คนงาน
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล