เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
โทร : 0817052629
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0892467130
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0843651409
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818651134
พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817052629
นางสาวกาญจนา บัวดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0864144522
พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0817052629
นายสมควร บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0860373207