เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 38
เดือนนี้ 10,181
เดือนที่แล้ว 21,493
ทั้งหมด 136,291

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผ่านการเข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce (พัฒนาและสร้างการรับรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับชุมชน) [11 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) [4 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการ Big Cleaning Day ในหน่วยงาน และทำความความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพี่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [30 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ของข้าราขการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้องทั้งรับฟัง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และในวันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ครั้งแรก ด้วย [30 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ครั้งแรก [30 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวัน ของข้าราขการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้องทั้งรับฟัง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร [29 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวันของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [27 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งามมีการจัดให้มีกิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง [26 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ ๒ [19 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [19 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 419 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล