เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล"แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ของจังหวัดปราจีนบุรี [8 สิงหาคม 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรของกองการศึกษา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [5 สิงหาคม 2565]
การประชุมการพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี [4 สิงหาคม 2565]
การประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ [3 สิงหาคม 2565]
โครงการคัดแยกขยะด้วยหลัก ๓Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [2 สิงหาคม 2565]
การประเมินการระบาดของโรคมือเท้าปาก ในโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ [1 สิงหาคม 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทำความสะอาดฉีดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ หมู่ ๑๓ ตำบลโพธิ์งาม [1 สิงหาคม 2565]
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [27 กรกฎาคม 2565]
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามหลักธรรมาภิบาล... [22 กรกฎาคม 2565]
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ ... [19 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 211 - 220 (ทั้งหมด 829 รายการ)