ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 13 คน )
เพศ
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
16.67%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
44.44%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
27.78%
อื่นๆ
11.11%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
22.22%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
11.11%
พอใจน้อยที่สุด
22.22%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
27.27%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
9.09%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
28.00%
ปานกลาง
12.00%
พอใจน้อย
32.00%
พอใจน้อยที่สุด
8.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
35.71%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
7.14%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
21.43%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
28.57%
ปานกลาง
7.14%
พอใจน้อย
28.57%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
8.33%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
29.17%
พอใจน้อย
29.17%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
37.50%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
36.36%
ปานกลาง
9.09%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
9.09%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
66.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
29.41%
พอใจมาก
17.65%
ปานกลาง
5.88%
พอใจน้อย
23.53%
พอใจน้อยที่สุด
23.53%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
57.14%
พอใจมาก
42.86%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
36.36%
พอใจมาก
27.27%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
9.09%
พอใจน้อยที่สุด
9.09%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
60.00%
พอใจมาก
10.00%
ปานกลาง
10.00%
พอใจน้อย
10.00%
พอใจน้อยที่สุด
10.00%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
54.55%
พอใจมาก
9.09%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
9.09%
พอใจน้อยที่สุด
9.09%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
60.00%
พอใจมาก
10.00%
ปานกลาง
10.00%
พอใจน้อย
10.00%
พอใจน้อยที่สุด
10.00%
ข้อเสนอแนะ
- ควรนำเแพลตฟอร์มออนไลน์มาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น อยากให้ที่นั่งด้านนอกสำหรับผู้มาติดต่อราชการด้าน บางงานบริการอยากให้เปิดเช่องทางออนไลท -