ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 9 คน )
เพศ
ชาย
30.00%
หญิง
70.00%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
18.75%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
37.50%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
31.25%
อื่นๆ
12.50%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
22.22%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
11.11%
พอใจน้อยที่สุด
22.22%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
30.00%
พอใจมาก
30.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
10.00%
พอใจน้อยที่สุด
10.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
29.41%
พอใจมาก
23.53%
ปานกลาง
17.65%
พอใจน้อย
17.65%
พอใจน้อยที่สุด
11.76%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
30.77%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
7.69%
พอใจน้อย
15.38%
พอใจน้อยที่สุด
23.08%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
30.00%
พอใจมาก
40.00%
ปานกลาง
10.00%
พอใจน้อย
10.00%
พอใจน้อยที่สุด
10.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
11.11%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
50.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
42.86%
พอใจมาก
28.57%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
50.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
60.00%
พอใจมาก
40.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
60.00%
พอใจมาก
40.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
80.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
60.00%
พอใจมาก
40.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
100.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
100.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
100.00%
พอใจมาก
0.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
ข้อเสนอแนะ
- ควรนำเแพลตฟอร์มออนไลน์มาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น อยากให้ที่นั่งด้านนอกสำหรับผู้มาติดต่อราชการด้าน บางงานบริการอยากให้เปิดเช่องทางออนไลท -