ชื่อเรื่อง : การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/64
ชื่อไฟล์ : 7Qug4wZFri23508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งามจะดำเนินการประชุมสภาสามัญ สม้ัยที่ 2 /2564 ในวันที่ 23 สิหาคม 2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เเละนำปรึกษาเรื่องอื่นๆที่อยู่ในอำนาจหน้าทีของสภาฯ ประชาชนที่มีความสนใจเข้ารับฟังการประชุมสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในวันเวลาราชการ