ชื่อเรื่อง : ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1,595 กล่อง เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง