ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด.ทต.โพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง