ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง