ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง