ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง