ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง