ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง