ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง