เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 804 3587
นายพิสัย พานิชดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 451 3856
นายจิรสิน ไวงาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 064 965 3526
นายสมพงษ์ กองทวีผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 085 437 0130
นางสาวนุภา เรืองศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 949 1339
account_box สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 205 6832
นายประสงค์ ชาวดร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 812 5725
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 09 7291 9856
นางสมฤดี ลือคำงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 086 150 7953
นายวิชัย ศิลาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 061 542 8981
นายสมบุญ โพธิ์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 742 4073
นายวิสูตร์ กำไรทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 084 564 8899
นายจรูญ ไกรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 581 2971
นางชลอ รักษาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 248 6880
นายอภัย เตมีสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 668 1183
นางปิยะพร นกน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 233 4937
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 161 5678
นายวิเชียร วงษ์บาต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 084 945 6747
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
โทร : 0817052629
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0892467130
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0972919856
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818651134
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898943368
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0892467130
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0842945653
นายสมควร บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัดเทศบาล
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวเอมอร สนับบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวนิดา แผ้วครบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ นะตาปา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง
นายวัชรินทร์ ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง
นายสุรัตน์ มาลัยพยุงวงศ์
พนักงานดับเพลิง
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง
นายวิศาล ไกรสิงห์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน
นายธนากร เล้าอรุณ
นักการ
account_box กองคลัง
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สิบเอกประภาส ไกรสิงห์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ /ชำนาญการ)
นายจิรายุ พันพลู
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรัตนา เชื้อหาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวรา ไวงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวรจไม ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิศัลยา วิถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายปรัชญา ธรรมมา
คนงาน
ว่าที่ร้อยตรีชคันเนตร คำยศ
คนงาน
account_box กองช่าง
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวณัฐลดา แก้วเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ภูมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปภัสรา คำปลิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจพร แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอุทัย สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเด็จ บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ช่วยราชการ)
- ว่าง -
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน
account_box กองการศึกษา
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ)
นางนิตยาพร ยินดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดใจ ใคร่ครวญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสถาพร ธรรมมา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายยุทธพงษ์ ภูเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภี มานะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสายฝน สนับบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอลิษา ผลารักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญดลย์ อินทเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสมควร บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายบัญชา ก่องแก้ว
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววาสนา ผลาหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกาญจนา บัวดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวกาญจนา บัวดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
นางสาวสุกัญญา ดางาม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายจีระมิตร จันทร์ทาโล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางคุ้มขวัญ เปี่ยมทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเจษฏา หมอแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายัน วิถี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชัยทัศน์ สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย ชื่นอารมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายไพโรจน์ พวงหิรัญ
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม ศรีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายอรรถวุฒิ เลือดไทย
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล ลีประโคน
คนงานประจำรถขยะ
นายศักดิ์ชัย สุขใจ
คนงานประจำรถขยะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)