messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 804 3587
นายพิสัย พานิชดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 451 3856
นายจิรสิน ไวงาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 064 965 3526
นายสมพงษ์ กองทวีผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 085 437 0130
นางสาวนุภา เรืองศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 949 1339
account_box สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 205 6832
นายประสงค์ ชาวดร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 812 5725
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 705 2629
นางสมฤดี ลือคำงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 086 150 7953
นายวิชัย ศิลาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 061 542 8981
นายสมบุญ โพธิ์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 742 4073
นายวิสูตร์ กำไรทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 084 564 8899
นายจรูญ ไกรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 581 2971
นางชลอ รักษาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 248 6880
นายอภัย เตมีสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 668 1183
นางปิยะพร นกน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 233 4937
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 161 5678
นายวิเชียร วงษ์บาต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 084 945 6747
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0817052629
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0843651409
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 0818651134
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0817052629
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นายสมควร บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 0860373207
account_box สำนักปลัดเทศบาล
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสมนึก เทพกีฬา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาววรัชยา ทองมา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนิดา แผ้วครบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวชุติมา มั่นคง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวกนกรัตน์ หล่วนพานิช
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายจีรเดช มานะกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายนพรัตน์ บุญเบี้ยว
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายวัชริน ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายจักราวุฒิ น้อยแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายธนชัย โพธิ์งาม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวนารี อินทร์พันธ์ุ
นักการ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสุนัน มาลากุล
คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายธีรพัฒน์ สกุลแสง
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
account_box กองคลัง
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
สิบเอกประภาส ไกรสิงห์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาวจันทิมา แก้วสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ /ชำนาญการ)
นายจิรายุ พันพลู
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรัตนา เชื้อหาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวรา ไวงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวรจไม ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวนฤมล บุญบวก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวนัยน์ปพร บุญเบี้ยว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายปรัชญา ธรรมมา
คนงาน
ว่าที่ร้อยตรีชคันเนตร คำยศ
คนงาน
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายเอกราช อินทรโอภาส
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายอิทธิพล โพธิ์วงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมเด็จ บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ช่วยราชการ)
นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวเบญจพร แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายวรวิทย์ คานะสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเสรีชัย ทรัพย์มั่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายธนวัฒน์ โทนนุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างภารกิจ)
นางสาวอาภัสรา นกน้อย
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวช่อมาลี วังสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอุทัย สีตา
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
account_box กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นายสมภพ ชอบทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางนิตยาพร ยินดี
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
นายทีปกร ศรีฉลวย
ผู้ช่วยนักสันทนาการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวบุริมนาถ บุญมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ((พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสุภี มานะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวอลิษา ผลารักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธัญดลย์ อินทเกตุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวจิราพัชร พิสงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาววิยดา บูรมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสมควร บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางสาวกมลชนก กลิ่นศิริ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นายณัฐพล ดีชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววาสนา ผลาหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวพิชญา ผลาหาญ
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
นางสาวกาญจนา บัวดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายจีระมิตร จันทร์ทาโล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวสุกัญญา ดางาม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายศุภกฤต พูนเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเจษฏา หมอแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ((พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายสมชาย ชื่นอารมย์
คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายชัยทัศน์ สีตา
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายไพโรจน์ พวงหิรัญ
คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายพนม ศรีรักษา
คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายอรรถวุฒิ เลือดไทย
คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
ว่าง
คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายศักดิ์ชัย สุขใจ
คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)