เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 328
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 804 3587
นายพิสัย พานิชดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 451 3856
นายพิสัย พานิชดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 451 3856
นายจิรสิน ไวงาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 064 965 3526
นายจิรสิน ไวงาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 064 965 3526
นายสมพงษ์ กองทวีผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 085 437 0130
นายสมพงษ์ กองทวีผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 085 437 0130
นางสาวนุภา เรืองศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 949 1339
นางสาวนุภา เรืองศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 949 1339
account_box สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 205 6832
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 205 6832
นายประสงค์ ชาวดร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 812 5725
นายประสงค์ ชาวดร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 812 5725
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 09 7291 9856
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 09 7291 9856
นางสมฤดี ลือคำงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 086 150 7953
นางสมฤดี ลือคำงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 086 150 7953
นายวิชัย ศิลาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 061 542 8981
นายวิชัย ศิลาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 061 542 8981
นายสมบุญ โพธิ์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 742 4073
นายสมบุญ โพธิ์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 742 4073
นายวิสูตร์ กำไรทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 084 564 8899
นายวิสูตร์ กำไรทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 084 564 8899
นายจรูญ ไกรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 581 2971
นายจรูญ ไกรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 581 2971
นางชลอ รักษาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 248 6880
นางชลอ รักษาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 248 6880
นายอภัย เตมีสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 668 1183
นายอภัย เตมีสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 668 1183
นางปิยะพร นกน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 233 4937
นางปิยะพร นกน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 233 4937
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 161 5678
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 161 5678
นายวิเชียร วงษ์บาต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 084 945 6747
นายวิเชียร วงษ์บาต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 084 945 6747
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
โทร : 0817052629
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
โทร : 0817052629
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0892467130
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0892467130
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0972919856
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0972919856
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818651134
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0818651134
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898943368
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0898943368
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0842945653
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 0842945653
นางสุรินธร แสงธูป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0896072451
นางสุรินธร แสงธูป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 0896072451
account_box สำนักปลัดเทศบาล
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวเอมอร สนับบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวเอมอร สนับบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวณัชภัคร ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวณัชภัคร ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ นะตาปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ นะตาปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง
นายวัชรินทร์ ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง
นายวัชรินทร์ ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง
นายสุรัตน์ มาลัยพยุงวงศ์
พนักงานดับเพลิง
นายสุรัตน์ มาลัยพยุงวงศ์
พนักงานดับเพลิง
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง
นายวิศาล ไกรสิงห์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวิศาล ไกรสิงห์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน
นายธนากร เล้าอรุณ
นักการ
นายธนากร เล้าอรุณ
นักการ
account_box กองคลัง
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สิบเอกประภาส ไกรสิงห์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
สิบเอกประภาส ไกรสิงห์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ /ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ /ชำนาญการ)
นายจิรายุ พันพลู
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายจิรายุ พันพลู
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางวรา ไวงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางวรา ไวงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวรจไม ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวรจไม ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิศัลยา วิถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิศัลยา วิถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายปรัชญา ธรรมมา
คนงาน
นายปรัชญา ธรรมมา
คนงาน
ว่าที่ร้อยตรีชคันเนตร คำยศ
คนงาน
ว่าที่ร้อยตรีชคันเนตร คำยศ
คนงาน
account_box กองช่าง
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวณัฐลดา แก้วเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐลดา แก้วเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ภูมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ภูมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปภัสรา คำปลิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปภัสรา คำปลิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจพร แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวเบญจพร แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอุทัย สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายอุทัย สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเด็จ บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ช่วยราชการ)
นายสมเด็จ บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ช่วยราชการ)
- ว่าง -
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน
account_box กองการศึกษา
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสถาพร ธรรมมา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายสถาพร ธรรมมา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายยุทธพงษ์ ภูเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธพงษ์ ภูเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนิตยาพร ยินดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิตยาพร ยินดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดใจ ใคร่ครวญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดใจ ใคร่ครวญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภี มานะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภี มานะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสายฝน สนับบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสายฝน สนับบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอลิษา ผลารักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอลิษา ผลารักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญดลย์ อินทเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญดลย์ อินทเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสุรินธร แสงธูป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสุรินธร แสงธูป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายสมควร บุญประกอบ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสมควร บุญประกอบ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายบัญชา ก่องแก้ว
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นายบัญชา ก่องแก้ว
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นายศุภกฤต พูนเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายศุภกฤต พูนเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววาสนา ผลาหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาววาสนา ผลาหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ)
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นายเจษฏา หมอแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเจษฏา หมอแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายัน วิถี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสายัน วิถี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชัยทัศน์ สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยทัศน์ สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย ชื่นอารมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย ชื่นอารมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายไพโรจน์ พวงหิรัญ
คนงานประจำรถขยะ
นายไพโรจน์ พวงหิรัญ
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม ศรีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม ศรีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายอรรถวุฒิ เลือดไทย
คนงานประจำรถขยะ
นายอรรถวุฒิ เลือดไทย
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล ลีประโคน
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล ลีประโคน
คนงานประจำรถขยะ
นายศักดิ์ชัย สุขใจ
คนงานประจำรถขยะ
นายศักดิ์ชัย สุขใจ
คนงานประจำรถขยะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
บุคลากรภายใน
account_box สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
account_box ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล