เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 804 3587
นายพิสัย พานิชดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 451 3856
นายจิรสิน ไวงาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 064 965 3526
นายสมพงษ์ กองทวีผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 085 437 0130
นางสาวนุภา เรืองศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 949 1339
account_box สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 205 6832
นายประสงค์ ชาวดร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 812 5725
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 09 7291 9856
นางสมฤดี ลือคำงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 086 150 7953
นายวิชัย ศิลาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 061 542 8981
นายสมบุญ โพธิ์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 742 4073
นายวิสูตร์ กำไรทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 084 564 8899
นายจรูญ ไกรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 581 2971
นางชลอ รักษาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 248 6880
นายอภัย เตมีสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 668 1183
นางปิยะพร นกน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 233 4937
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 161 5678
นายวิเชียร วงษ์บาต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 084 945 6747
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
โทร : 0817052629
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0892467130
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0843651409
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818651134
พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817052629
นางสาวกาญจนา บัวดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0864144522
พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0817052629
นายสมควร บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0860373207
account_box สำนักปลัดเทศบาล
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนิดา แผ้วครบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ นะตาปา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจีรเดช มานะกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง
นายวัชรินทร์ ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง
นายสุรัตน์ มาลัยพยุงวงศ์
พนักงานดับเพลิง
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง
นายจักราวุฒิ น้อยแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน
นางสาวฐิตารีย์ จักสี
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวนารี อินทร์พันธ์ุ
นักการ
นายธีรพัฒน์ สกุลแสง
พนักงานขับรถยนต์
นางสุนัน มาลากุล
คนงาน
account_box กองคลัง
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สิบเอกประภาส ไกรสิงห์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวจันทิมา แก้วสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ /ชำนาญการ)
นายจิรายุ พันพลู
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรัตนา เชื้อหาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวรา ไวงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวรจไม ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิศัลยา วิถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายปรัชญา ธรรมมา
คนงาน
ว่าที่ร้อยตรีชคันเนตร คำยศ
คนงาน
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นางสาวหทัยกานต์ แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ภูมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวเบญจพร แสงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอุทัย สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเด็จ บุญมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ช่วยราชการ)
นายวรวิทย์ คานะสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเสรี ทรัพย์มั่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ / ชำนาญการ)
นางนิตยาพร ยินดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดใจ ใคร่ครวญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายยุทธพงษ์ ภูเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภี มานะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอลิษา ผลารักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญดลย์ อินทเกตุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิราพัชร พิสงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิยดา บูรมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสมควร บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางสาวกมลชนก กลิ่นศิริ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววาสนา ผลาหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกาญจนา บัวดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวกาญจนา บัวดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา ดางาม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายจีระมิตร จันทร์ทาโล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเจษฏา หมอแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชัยทัศน์ สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย ชื่นอารมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายไพโรจน์ พวงหิรัญ
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม ศรีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายอรรถวุฒิ เลือดไทย
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล ลีประโคน
คนงานประจำรถขยะ
นายศักดิ์ชัย สุขใจ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวนฤมล บุญบวก
คนงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)