เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวเอมอร สนับบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวนิดา แผ้วครบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ นะตาปา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง
นายวัชรินทร์ ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง
นายสุรัตน์ มาลัยพยุงวงศ์
พนักงานดับเพลิง
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง
นายวิศาล ไกรสิงห์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน
นายธนากร เล้าอรุณ
นักการ