เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 538
account_box สำนักปลัดเทศบาล
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวเอมอร สนับบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวเอมอร สนับบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวณัชภัคร ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวณัชภัคร ข่วงทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ นะตาปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ นะตาปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง
นายวัชรินทร์ ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง
นายวัชรินทร์ ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง
นายสุรัตน์ มาลัยพยุงวงศ์
พนักงานดับเพลิง
นายสุรัตน์ มาลัยพยุงวงศ์
พนักงานดับเพลิง
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง
นายวิศาล ไกรสิงห์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวิศาล ไกรสิงห์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน
นายธนากร เล้าอรุณ
นักการ
นายธนากร เล้าอรุณ
นักการ
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล