messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสมนึก เทพกีฬา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาววรัชยา ทองมา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนิดา แผ้วครบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวชุติมา มั่นคง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวกนกรัตน์ หล่วนพานิช
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายจีรเดช มานะกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายนพรัตน์ บุญเบี้ยว
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายวัชริน ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายจักราวุฒิ น้อยแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายธนชัย โพธิ์งาม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวนารี อินทร์พันธ์ุ
นักการ (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสุนัน มาลากุล
คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
นายธีรพัฒน์ สกุลแสง
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)