เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางเสาวนีย์ อินทร์สุข
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จ่าเอกนพดล พูลเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอุสาห์ คนหลัก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวประภาพร พอดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนิดา แผ้วครบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ นะตาปา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมบัติ สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจีรเดช มานะกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปราโมทย์ เชิงเขา
พนักงานดับเพลิง
นายวัชรินทร์ ปลื้มใจ
พนักงานดับเพลิง
นายสุรัตน์ มาลัยพยุงวงศ์
พนักงานดับเพลิง
นายเนรมิตร มุ่งอาษา
พนักงานดับเพลิง
นายสรพงษ์ พิกุลแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพล ชาญเดช
พนักงานดับเพลิง
นายจักราวุฒิ น้อยแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายเอกสิทธิ์ ส้มจีน
พนักงานวิทยุ
นางสาวฐิตินันท์ อนันตปัญญาพร
คนงาน
นางสาวฐิตารีย์ จักสี
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวนารี อินทร์พันธ์ุ
นักการ
นายธีรพัฒน์ สกุลแสง
พนักงานขับรถยนต์
นางสุนัน มาลากุล
คนงาน