เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 607
account_box กองการศึกษา
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสถาพร ธรรมมา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายสถาพร ธรรมมา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายยุทธพงษ์ ภูเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธพงษ์ ภูเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนิตยาพร ยินดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิตยาพร ยินดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดใจ ใคร่ครวญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดใจ ใคร่ครวญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภี มานะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุภี มานะกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสายฝน สนับบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสายฝน สนับบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอลิษา ผลารักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอลิษา ผลารักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญดลย์ อินทเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญดลย์ อินทเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล