messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลโพธิ์งามรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโพธิ์งาม “ตำบลโพธิ์งามน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ประชาชนมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

“ตำบลโพธิ์งามน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ประชาชนมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโพธิ์งาม “ตำบลโพธิ์งามน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ประชาชนมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

“ตำบลโพธิ์งามน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ประชาชนมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพื้นที่ติดกับเขตอำเภอประจันตคาม มาตามแนวถนนสายสุวรรณศร-กรุงเทพ มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากอำเภอ ประจันตคาม ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 323.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 202,250 ไร่ มีอาณาที่ตั้งและขตดังนี้ – ทิศเหนือ ติดกับ วนอุทยานเขาใหญ่ – ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบุฝ้าย – ทิศใต้ ติดกับ ตำบล ( หนองแก้ว-ประจันตคาม ) ฯ – ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบล ( โนนห้อม,ดงขี้เหล็ก,เนินหอม ) อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี ประชากรทั้งสิ้น 10,539 คน แยกเป็น -ชาย 5,114 คน -หญิง 5,425 คน จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน *หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม *หมู่ที่ 11 บ้านประเถท *หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง *หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน *หมู่ที่ 3 บ้านม่วง *หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ *หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม *หมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลา *หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาน *หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอก *หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์ *หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว *หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด *หมู่ที่ 17 บ้านยาง *หมู่ที่ 8 บ้านต้น *หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม *หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง *หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่ *หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

       เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพื้นที่ติดกับเขตอำเภอประจันตคาม มาตามแนวถนนสายสุวรรณศร-กรุงเทพ มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากอำเภอ ประจันตคาม ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 323.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 202,250 ไร่

มีอาณาที่ตั้งและขตดังนี้

– ทิศเหนือ ติดกับ วนอุทยานเขาใหญ่
– ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบุฝ้าย
– ทิศใต้ ติดกับ ตำบล ( หนองแก้ว-ประจันตคาม ) ฯ
– ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบล ( โนนห้อม,ดงขี้เหล็ก,เนินหอม ) อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี
  ประชากรทั้งสิ้น 10,539 คน แยกเป็น -ชาย 5,114 คน -หญิง 5,425 คน
จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน
*หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม                                       *หมู่ที่ 11 บ้านประเถท
*หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง                                      *หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน
*หมู่ที่ 3 บ้านม่วง                                      *หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ
*หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม                                *หมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลา
*หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาน                              *หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอก
*หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์                            *หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว
*หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด                              *หมู่ที่ 17 บ้านยาง
*หมู่ที่ 8 บ้านต้น                                       *หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม
*หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง                               *หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่
*หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง  

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพื้นที่ติดกับเขตอำเภอประจันตคาม มาตามแนวถนนสายสุวรรณศร-กรุงเทพ มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากอำเภอ ประจันตคาม ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 323.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 202,250 ไร่ มีอาณาที่ตั้งและขตดังนี้ – ทิศเหนือ ติดกับ วนอุทยานเขาใหญ่ – ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบุฝ้าย – ทิศใต้ ติดกับ ตำบล ( หนองแก้ว-ประจันตคาม ) ฯ – ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบล ( โนนห้อม,ดงขี้เหล็ก,เนินหอม ) อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี ประชากรทั้งสิ้น 10,539 คน แยกเป็น -ชาย 5,114 คน -หญิง 5,425 คน จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน *หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม *หมู่ที่ 11 บ้านประเถท *หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง *หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน *หมู่ที่ 3 บ้านม่วง *หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ *หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม *หมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลา *หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาน *หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอก *หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์ *หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว *หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด *หมู่ที่ 17 บ้านยาง *หมู่ที่ 8 บ้านต้น *หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม *หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง *หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่ *หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

       เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพื้นที่ติดกับเขตอำเภอประจันตคาม มาตามแนวถนนสายสุวรรณศร-กรุงเทพ มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากอำเภอ ประจันตคาม ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 323.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 202,250 ไร่

มีอาณาที่ตั้งและขตดังนี้

– ทิศเหนือ ติดกับ วนอุทยานเขาใหญ่
– ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบุฝ้าย
– ทิศใต้ ติดกับ ตำบล ( หนองแก้ว-ประจันตคาม ) ฯ
– ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบล ( โนนห้อม,ดงขี้เหล็ก,เนินหอม ) อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี
  ประชากรทั้งสิ้น 10,539 คน แยกเป็น -ชาย 5,114 คน -หญิง 5,425 คน
จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน
*หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม                                       *หมู่ที่ 11 บ้านประเถท
*หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง                                      *หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน
*หมู่ที่ 3 บ้านม่วง                                      *หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ
*หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม                                *หมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลา
*หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาน                              *หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอก
*หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์                            *หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว
*หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด                              *หมู่ที่ 17 บ้านยาง
*หมู่ที่ 8 บ้านต้น                                       *หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม
*หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง                               *หมู่ที่ 19 บ้านม่วงใหม่
*หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง