เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [22 มิถุนายน 2564]
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม [22 มิถุนายน 2564]
เทศาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ รพ.สต.โคกกรวด รพ.สต.โพธิ์งาม ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานสถานประกอบการและสอบสวนให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโพธิ์งาม [18 มิถุนายน 2564]
การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ปี 2564 จังหวัดปราจีนบุรี [17 มิถุนายน 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [16 มิถุนายน 2564]
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) [11 มิถุนายน 2564]
โครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญญายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ [10 มิถุนายน 2564]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๒ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน... [9 มิถุนายน 2564]
การประเมินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [8 มิถุนายน 2564]
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยนายสมพงษ์ กองทวีผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำพนักงาน... [5 มิถุนายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 311 - 320 (ทั้งหมด 758 รายการ)