messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์งาม[25 พฤษภาคม 2564]
การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานจากแผนชุมชน เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕[24 พฤษภาคม 2564]
การประชุมคณะทำงานจัดหาสถานที่ Local Quarantine (LQ)[24 พฤษภาคม 2564]
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล หลังคาโรงจอดรถ และหลังคาอาคาร กศน. เนื่องจากเหตุวาตภัย ที่ผ่านมา[19 พฤษภาคม 2564]
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมการปรับปรุงบ้านผู้พิการ[18 พฤษภาคม 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔[18 พฤษภาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผ่านการเข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce (พัฒนาและสร้างการรับรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับชุมชน)[11 พฤษภาคม 2564]
การประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) [4 พฤษภาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการ Big Cleaning Day ในหน่วยงาน และทำความความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพี่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[30 เมษายน 2564]
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ของข้าราขการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้องทั้งรับฟัง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร...[30 เมษายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 461 - 470 (ทั้งหมด 889 รายการ)