เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผ่านการเข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce (พัฒนาและสร้างการรับรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับชุมชน) [11 พฤษภาคม 2564]
การประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) [4 พฤษภาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการ Big Cleaning Day ในหน่วยงาน และทำความความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพี่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [30 เมษายน 2564]
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ของข้าราขการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้องทั้งรับฟัง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร... [30 เมษายน 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ครั้งแรก [30 เมษายน 2564]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวัน ของข้าราขการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้องทั้งรับฟัง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร [29 เมษายน 2564]
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวันของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [27 เมษายน 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งามมีการจัดให้มีกิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง [26 เมษายน 2564]
การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ ๒ [19 เมษายน 2564]
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [19 เมษายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 441 - 450 (ทั้งหมด 863 รายการ)